SOUPS

SOUPS

Tomato Dhaniya Shorba

Tomato Dhaniya Shorba

90

90

Veg Manchow Soup

Veg Manchow Soup

90

90

Non-veg Manchow Soup

Non-veg Manchow Soup

120

120

Veg Tom Yum Soup

Veg Tom Yum Soup

110

110

Non-veg Tom Yum Soup

Non-veg Tom Yum Soup

140

140

SALADS

SALADS

Raw Papaya Salad

Raw Papaya Salad

280

280

Beef Salad

Beef Salad

320

320

Veg Ofori Salad

Veg Ofori Salad

300

300

Non-veg Ofori Salad

Non-veg Ofori Salad

350

350

STARTERS

STARTERS

Veg tostada

Veg tostada

220

220

Chicken Tostada

Chicken Tostada

260

260

Beef Tostada

Beef Tostada

280

280

Jalapeno Cheese Corn Ball

Jalapeno Cheese Corn Ball

270

270

Veg Loaded Nachos

Veg Loaded Nachos

300

300

Chicken Loaded Nachos

Chicken Loaded Nachos

350

350

beef Loaded Nachos

beef Loaded Nachos

370

370

Beef dry Fry

Beef dry Fry

310

310

BBQ Sauce Chicken Wings

BBQ Sauce Chicken Wings

320

320

Fish and Chips

Fish and Chips

330

330

Veg Mexican Quesadilla

Veg Mexican Quesadilla

320

320

Chicken Mexican Quesadilla

Chicken Mexican Quesadilla

360

360

Beef Mexican Quesadilla

Beef Mexican Quesadilla

380

380

Beef Tenderloin

Beef Tenderloin

500

500

APPETIZER FROM

CLAY OVEN

APPETIZER FROM

CLAY OVEN

Ajwani Paneer tikka

Ajwani Paneer tikka

280

280

paneer Dum Roll

paneer Dum Roll

280

280

Dahi ke Sholy

Dahi ke Sholy

280

280

Mushroom Kurkure

Mushroom Kurkure

310

310

Palak Chana Tikki

Palak Chana Tikki

340

340

Veg Platter

Veg Platter

1200

1200

Angara Chicken Tikka

Angara Chicken Tikka

340

340

Malai Chicken Tikka

Malai Chicken Tikka

340

340

Beef Seekh Kebab

Beef Seekh Kebab

380

380

Kasundi Fish Tikka

Kasundi Fish Tikka

410

410

Beef Tandoori Boti

Beef Tandoori Boti

410

410

Chicken Seekh Kebab

Chicken Seekh Kebab

460

460

Mutton Seekh Kebab

Mutton Seekh Kebab

470

470

Tandoori Pomfret

Tandoori Pomfret

520

520

Tandoori Jingha

Tandoori Jingha

570

570

Non-veg Platter

Non-veg Platter

1600

1600

Ofori Platter

Ofori Platter

2000

2000

Dim SUM

Dim SUM

Beef Wonton

Beef Wonton

310

310

Vegetable Curry

Vegetable Curry

320

320

Chicken Chilli Oil

Chicken Chilli Oil

360

360

Prawn Curry

Prawn Curry

380

380

INDIAN BREADS

INDIAN BREADS

Tandoori Roti

Tandoori Roti

Plain 20 / Butter 25

Plain 20 / Butter 25

Naan

Naan

Plain 30 / Butter 30 / Garlic 40

Plain 30 / Butter 30 / Garlic 40

Mirchi Paratha

Mirchi Paratha

35

35

Lachha Paratha

Lachha Paratha

40

40

INDIAN MAINS

FROM THE TOWN

INDIAN MAINS

FROM THE TOWN

Ofori Dal Tadka

Ofori Dal Tadka

230

230

Paneer Lababdar

Paneer Lababdar

260

260

Tawa Paneer Masala

Tawa Paneer Masala

310

310

Mushroom Kasundi

Mushroom Kasundi

330

330

Ofori Style Butter Chicken

Ofori Style Butter Chicken

340

340

Ofori Special Beef

Ofori Special Beef

350

350

Chicken Boti Masala

Chicken Boti Masala

370

370

ORIENTAL

ORIENTAL

Three Pepper Paneer

Three Pepper Paneer

210

210

Crackling Corn

Crackling Corn

210

210

Three Pepper Chicken

Three Pepper Chicken

240

240

Japanese Ponzu Chicken

Japanese Ponzu Chicken

340

340

Japanese Ponzu Fish

Japanese Ponzu Fish

340

340

Veg Udon Noodles

Veg Udon Noodles

270

270

Chicken Udon Noodles

Chicken Udon Noodles

320

320

Veg Pad Thai Noodles

Veg Pad Thai Noodles

270

270

non-veg Pad Thai Noodles

non-veg Pad Thai Noodles

340

340

veg Red Thai Curry With Rice

veg Red Thai Curry With Rice

270

270

veg Green Thai Curry With Rice

veg Green Thai Curry With Rice

270

270

non-veg Red Thai Curry
With Rice

non-veg Red Thai Curry
With Rice

340

340

non-veg Green Thai Curry
With Rice

non-veg Green Thai Curry
With Rice

340

340

Asian Chilli Garlic Basil Prawn

Asian Chilli Garlic Basil Prawn

360

360

RISOTTO AND PASTA

RISOTTO AND PASTA

Risotto Mushroom
Boletus Edulis

Risotto Mushroom
Boletus Edulis

270

270

veg Pasta Penne Arrabbiata

veg Pasta Penne Arrabbiata

250

250

chicken Pasta Penne Arrabbiata

chicken Pasta Penne Arrabbiata

290

290

beef Pasta Penne Arrabbiata

beef Pasta Penne Arrabbiata

310

310

veg Spaghetti Pesto

veg Spaghetti Pesto

250

250

chicken Spaghetti Pesto

chicken Spaghetti Pesto

300

300

beef Spaghetti Pesto

beef Spaghetti Pesto

330

330

Sailor Risotto

Sailor Risotto

400

400

DESSERT

DESSERT

Chef Special Biscoff Cheese Cake

Chef Special Biscoff Cheese Cake

280

280

Tiramisu

Tiramisu

310

310

Phirni Special Of The House

Phirni Special Of The House

310

310

Ofori Cheese Cake

Ofori Cheese Cake

360

360

Sushi

Sushi

Asparagus tempura Sushi Roll

Asparagus tempura Sushi Roll

500

500

Crunchy Avocado

Crunchy Avocado

500

500

Prawns tempura Sushi Roll

Prawns tempura Sushi Roll

500

500

Spicy Salmon Roll

Spicy Salmon Roll

725

725

SOUPS

SOUPS

Tomato Dhaniya Shorba

Tomato Dhaniya Shorba

90

90

Veg Manchow Soup

Veg Manchow Soup

90

90

Non-veg Manchow Soup

Non-veg Manchow Soup

120

120

Veg Tom Yum Soup

Veg Tom Yum Soup

110

110

Non-veg Tom Yum Soup

Non-veg Tom Yum Soup

140

140

SALADS

SALADS

Raw Papaya Salad

Raw Papaya Salad

280

280

Beef Salad

Beef Salad

320

320

Veg Ofori Salad

Veg Ofori Salad

300

300

Non-veg Ofori Salad

Non-veg Ofori Salad

350

350

STARTERS

STARTERS

Veg tostada

Veg tostada

220

220

Chicken Tostada

Chicken Tostada

260

260

Beef Tostada

Beef Tostada

280

280

Jalapeno Cheese Corn Ball

Jalapeno Cheese Corn Ball

270

270

Veg Loaded Nachos

Veg Loaded Nachos

300

300

Chicken Loaded Nachos

Chicken Loaded Nachos

350

350

beef Loaded Nachos

beef Loaded Nachos

370

370

Beef dry Fry

Beef dry Fry

310

310

BBQ Sauce Chicken Wings

BBQ Sauce Chicken Wings

320

320

Fish and Chips

Fish and Chips

330

330

Veg Mexican Quesadilla

Veg Mexican Quesadilla

320

320

Chicken Mexican Quesadilla

Chicken Mexican Quesadilla

360

360

Beef Mexican Quesadilla

Beef Mexican Quesadilla

380

380

Beef Tenderloin

Beef Tenderloin

500

500

APPETIZER FROM CLAY OVEN

APPETIZER FROM CLAY OVEN

Ajwani Paneer tikka

Ajwani Paneer tikka

280

280

paneer Dum Roll

paneer Dum Roll

280

280

Dahi ke Sholy

Dahi ke Sholy

280

280

Mushroom Kurkure

Mushroom Kurkure

310

310

Palak Chana Tikki

Palak Chana Tikki

340

340

Veg Platter

Veg Platter

1200

1200

Angara Chicken Tikka

Angara Chicken Tikka

340

340

Malai Chicken Tikka

Malai Chicken Tikka

340

340

Beef Seekh Kebab

Beef Seekh Kebab

380

380

Kasundi Fish Tikka

Kasundi Fish Tikka

410

410

Beef Tandoori Boti

Beef Tandoori Boti

410

410

Chicken Seekh Kebab

Chicken Seekh Kebab

460

460

Mutton Seekh Kebab

Mutton Seekh Kebab

470

470

Tandoori Pomfret

Tandoori Pomfret

520

520

Tandoori Jingha

Tandoori Jingha

570

570

Non-veg Platter

Non-veg Platter

1600

1600

Ofori Platter

Ofori Platter

2000

2000

Dim SUM

Dim SUM

Beef Wonton

Beef Wonton

310

310

Vegetable Curry

Vegetable Curry

320

320

Chicken Chilli Oil

Chicken Chilli Oil

360

360

Prawn Curry

Prawn Curry

380

380

INDIAN BREADS

INDIAN BREADS

Tandoori Roti

Tandoori Roti

Plain 20 / Butter 25

Plain 20 / Butter 25

Naan

Naan

Plain 30 / Butter 30 / Garlic 40

Plain 30 / Butter 30 / Garlic 40

Mirchi Paratha

Mirchi Paratha

35

35

Lachha Paratha

Lachha Paratha

40

40

INDIAN MAINS FROM THE TOWN

INDIAN MAINS FROM THE TOWN

Ofori Dal Tadka

Ofori Dal Tadka

230

230

Paneer Lababdar

Paneer Lababdar

260

260

Tawa Paneer Masala

Tawa Paneer Masala

310

310

Mushroom Kasundi

Mushroom Kasundi

330

330

Ofori Style Butter Chicken

Ofori Style Butter Chicken

340

340

Ofori Special Beef

Ofori Special Beef

350

350

Chicken Boti Masala

Chicken Boti Masala

370

370

ORIENTAL

ORIENTAL

Three Pepper Paneer

Three Pepper Paneer

210

210

Crackling Corn

Crackling Corn

210

210

Three Pepper Chicken

Three Pepper Chicken

240

240

Japanese Ponzu Chicken

Japanese Ponzu Chicken

340

340

Japanese Ponzu Fish

Japanese Ponzu Fish

340

340

Veg Udon Noodles

Veg Udon Noodles

270

270

Chicken Udon Noodles

Chicken Udon Noodles

320

320

Veg Pad Thai Noodles

Veg Pad Thai Noodles

270

270

non-veg Pad Thai Noodles

non-veg Pad Thai Noodles

340

340

veg Red Thai Curry With Rice

veg Red Thai Curry With Rice

270

270

veg Green Thai Curry With Rice

veg Green Thai Curry With Rice

270

270

non-veg Red Thai Curry With Rice

non-veg Red Thai Curry With Rice

340

340

non-veg Green Thai Curry With Rice

non-veg Green Thai Curry With Rice

340

340

Asian Chilli Garlic Basil Prawn

Asian Chilli Garlic Basil Prawn

360

360

RISOTTO AND PASTA

RISOTTO AND PASTA

Risotto Mushroom Boletus Edulis

Risotto Mushroom Boletus Edulis

270

270

veg Pasta Penne Arrabbiata

veg Pasta Penne Arrabbiata

250

250

chicken Pasta Penne Arrabbiata

chicken Pasta Penne Arrabbiata

290

290

beef Pasta Penne Arrabbiata

beef Pasta Penne Arrabbiata

310

310

veg Spaghetti Pesto

veg Spaghetti Pesto

250

250

chicken Spaghetti Pesto

chicken Spaghetti Pesto

300

300

beef Spaghetti Pesto

beef Spaghetti Pesto

330

330

Sailor Risotto

Sailor Risotto

400

400

Sushi

Sushi

Asparagus tempura Sushi Roll

Asparagus tempura Sushi Roll

500

500

Crunchy Avocado

Crunchy Avocado

500

500

Prawns tempura Sushi Roll

Prawns tempura Sushi Roll

500

500

Spicy Salmon Roll

Spicy Salmon Roll

725

725

DESSERT

DESSERT

Chef Special Biscoff Cheese Cake

Chef Special Biscoff Cheese Cake

280

280

Tiramisu

Tiramisu

310

310

Phirni Special Of The House

Phirni Special Of The House

310

310

Ofori Cheese Cake

Ofori Cheese Cake

360

360